Unbossed

Yon Ajanda travayè Domestik Nwa

Nou pa fanm nwa ki tankou tant Jemima yo, nou pa tchoul blan.

Nou menm fanm Nwa Travayè Domestik, nou se fanm ki fè fyète eritaj nou nan bati vilaj, nou se fanm k ap pouswiv rèv nou ak detèminasyon, nou se fanm ki enskri pou vote, k ap bati sendika, ki konn mache lwen, ki gen kadans yon pwezi, peyi sa a se peyi nou, nou renmen fò, e nou se fanm k ap bay tout moun payèt.

Nou kwè li posib pou nou gen yon lavni miyò, yon lavni kote fanm nwa ak moun k ap bay swen fè eksperyans anpil kè kontan, sekirite ak byennèt.

Bay non nou enpe respè.

Ajanda nou an

Abstract "Inclusion" Graphic

Transfòme endistri travay domestik la yon fason pou yo enkli nou nan tout lwa pou dwa travayè, pou nou jwen pwoteksyon kont move kondisyon ak abi nan travay, epitou pou yo peye nou yon salè ki jis ke nou merite.

Abstract "Infrastructure" Graphic

Santre sou swen kolektif ak fè envestisman nan pwogram sosyal pou kreye enfrastrikti ki pou fè kominote Nwa yo pwospere.

Abstract "Disrupt" Graphic

Entèwonp danje sistemik ak sistematik ki afekte lavi tout fanm Nwa ak tout travayè domestik yo.

‘Agenda Unbossed la’ se youn nan kondisyon ki fè We dream in Black (Nou Reve an Nwa), òganize, e li met fòs pouvwa l dèyè vizyon travayè domestik Nwa yo, travayè sa yo se moun ki fèt isit nan Etazini oswa yo se imigran, yo gen plizyè idantite seksyèl ak seksyalite, se moun ki soti nan diferan klas soyal e ki gen diferan kapasite – yo fè pati klas travayè esansyèl ki pi envizib e ki pi san pwoteksyon nan peyi nou an.

Sa w dwe konnen sou nou

Alyans Travayè Domestik (NDWA) se òganizasyon ki toujou alatèt tout konba k ap mennen pou dwa travayè, pou respèk ak jistis pou dè milyon de bòn timoun, moun kap bay moun swen nan kay ak menajè nan kay. Nan lane 2015 la, NDWA te lanse We Dream in Black (Nou Reve an Nwa) (WeDiB) pou yo te bati pouvwa kolektif ak vizibilite pou moun Nwa kap bay swen, k ap okipe timoun, ak menajè pwofesyonèl yo. WeDiB ap travay nan entèseksyon ras, sèks ak klas, pou li pouse transfòmasyon nan endistri swen an.

Travay Domestik gen rasin li fon nan jan yo te met pèp Afriken yo nan esklavaj ak nan plizyè syèk eksplwatasyon ekonomik ak soumisyon sosyal fanm Nwa yo. Endistri travay domestik jodi a toujou defini ak salè ki pou kenbe moun nan povrete, arasman seksyèl toupatou, ansanm ak yon mank de règleman ak pwoteksyon travay pou travayè yo. Men, pran depi nan fòm rezistans fanm esklav yo te konn fè toulejou, pase pa grèv kowòdone lesivyè yo te fè nan fen 19yèm syèk la, pou rive nan inisyativ òganize travayè domestik pyonye nan 20yèm syèk la, moun tankou Dorothy Bolden ak Melnea Cass; travayè domestik Nwa yo te toujou mennen lit pou amelyore kondisyon endistri a ansanm ak pwòp lavi pa yo. Se nan eritaj pwisan sa a nou ankre pou nou fè travay nou.

Enterese nan kòz nou an? Tèks UNBOSSED nan 97779.
Ou kapab tou swiv dènye nouvèl yo nan men nou sou paj Facebook nou an.

Grann mwen ak manman l ‘ak manman m ‘ – anpil nan nou nan jenerasyon ki pase yo – se jis sèvant, oswa fanm menaj, oswa kizinyè nou te ye. Nou te travayè domestik. Se yo ki t ap soutni kay lòt moun. se yo ki t ap veye timoun yo, se yo ki te responsab kay yo. Jodi a, n ap eseye pou fè yo rekonèt ke travay sa a se yon pwofesyon tout bon. Nou merite pou yo respekte nou pou sa n ap fè. Nou gen diplòm ak sètifika ak degre, men menm si nou pa t genyen yo, travay sa a se yon travay pwofesyonèl. Li enpòtan. Paske si gadri m nan pa t louvri, lòt moun pa t ap ka al nan travay yo.

Debra, sèvis gadri nan kay

Updates

On August 31, we launched our Unbossed Agenda—our vision and organizing directive for building a future that truly values Black domestic workers. 

Watch our launch, jam along to our dance party playlist, read the full agenda & don’t forget to get involved by texting UNBOSSED to 97779.

Launch video:

https://www.youtube.com/watch?v=qKSi4RfREO4

Dance Party Playlist:
DJ Chel Xi
https://open.spotify.com/playlist/0l3UkGbw0edo42KKZDhPj1
Sounds by chel Xi
Instagram @chelxatl
soundcloud.com/chelxatl
sound selector, yogi, curator

Pafwa fason yo trete nou, raple nou fason yo te konn mal mennen zansèt nou yo. Otan nou evolye nan sosyete nou an, se otan gen rasis ak lapenn nan mitan nou toujou, sèlman yo jis fè yo nan yon fason ki pi sibtil. Kòm yon travayè domestik Nwa, mwen pran fyète nan travay m ap fè a. Mwen rekonesan anpil dèske mwen eritye nan travay Dorothy Bolden nan, ak pou chans mwen genyen pou m òganize ak goumen ak lòt travayè domestik tankou m. Òganize se sèl fason pou bagay yo chanje epi pou yon vin miyò.

Glenwa, Moun k ap netwaye kay

Politik ak lide nou sipòte yo

Nou sipòte pase Deklarasyon Nasyonal Dwa Travayè Domestik yo, ki pou fè travayè domestik yo rive jwen dwa ki pwoteje nou kont eksplwatasyon, arasman, ak diskriminasyon.

Nou sipòte pase Lwa BE HEARD in the Workplace (Se pou Yo Tande w Nan Travay la),ki pou anpeche arasman, abi, epi asire ke tout fanm Nwa yo pwoteje, kèlkeswa kote n ap travay.

Nou sipòte pase Lwa Healthy Families (Fanmi ki an sante) a, ki pou pèmèt pi plis travayè Nwa ak moum ba-salè yo touche konje maladi pandan y ap pran swen fanmi yo san yo pa bezwen pèdi salè yo oswa travay yo.

Nou kwè ke Swen Inivèsèl pou Fanmi se yon lide politik ki reparatif epi ki djanm li bay solisyon ak inegalite flagran ki nan sistèm swen nou an, nan devlope pwogram asirans sosyal pou finanse sipò ak konpansasyon pou moun kap bay swen nan fanmi yo.

Pou peyi nou an avanse, nou bezwen swen nan mitan tout bagay—Lwa BREATHE (RESPIRE) la rekonèt sa a e li mande pou yo fè envestisman nan kominote nou an ki gen ladan konje vakans ak maladi peye, – ak bon kalite pwogram swen pou timoun ak swen pou granmoun ki konplè.

jwenn dènye nouvèl

Èske se yon kòz ou vle sipòte epi ou enterese pou patisipe?


Lè ou bay nimewo selil ou, ou dakò pou resevwa mesaj tèks okazyonèl nan men NDWA. Done & pousantaj msg ka aplike. Ou ka chwazi sispann patisipe nan nenpòt ki lè – tèks STOP 97779 pou kite fimen.